Eerst sorteren, dan recycleren.

Zo goed als alle afval kan herbruikt worden. Maar om goed te kunnen recycleren, moet het afval eerst gesorteerd worden. Zo gaat niets verloren en maken we van afval een nieuwe grondstof. Daarom is het heel belangrijk dat er zo veel als mogelijk aan bronsortering wordt gedaan. Hoe meer er selectief wordt binnengebracht, hoe beter! Maar dit is niet altijd en niet met alle materialen mogelijk. 

Daarom gaat alle afval eerst door onze sorteerhal. Hierna kunnen we weer verdergaan in het recyclageproces.

Sorteren doen we in onze eigen sorteerhal

In onze sorteerhallen te Beerse, Geel en Massenhoven zorgen we ervoor dat de afvalstromen die binnenkomen netjes gesorteerd worden in verschillende fracties. Zo halen we bijvoorbeeld hout- en groenafval eruit door handsortering. 

Het gemengd bouw- en sloopafval komt op twee manieren bij ons terecht. Enerzijds via onze containerdienst, anderzijds via mensen die hun afval bij ons binnenbrengen. Door deze afvalstromen te sorteren, bekomen we verschillende deelstromen.

  • Plastic 
  • Hout 
  • Isolatie 
  • Papier/karton 
  • Metalen 
  • Gyproc + pleister 
  • Glas 
  • Restafval 
  • Baksteen
  • Betonpuin 

Deze deelstromen worden dan verder gerecycleerd tot herbruikbare materialen, die op hun beurt weer kunnen ingezet worden als secundaire grondstof of energierecuperatie.

Handsortering

Efficiënt

Milieuvriendelijk

Noodzakelijke stap

Regelgeving, normen en controles

Het sorteerproces is onderworpen aan zeer strenge regelgeving en controles. Zo kennen we regels over het process zelf, over het afval en de manier van inzameling. Dit staat allemaal ingeschreven in de huidige VLAREM wetgeving. Gemend bouw- en sloopafval moet eerst gesorteerd worden alvorens gerecycleerd. Dit afval mag geen gevaarlijke producten bevatten, zoals verf, olie, bijtende stoffen, autobanden, … 

Daarnaast mag geen enkele afvalstroom asbest bevatten. Hier wordt dan ook heel erg streng op gecontroleerd. Adams Polendam is echter wel vergund voor de tijdelijke opslag van asbest en de afvoer naar vergunde stortplaatsen. Als je meer informatie wenst omtrent asbesthoudende producten, dan kan je ons altijd contacteren.